چیتا بت
آموزش شرط‌بندی و پیش‌بینی

آموزش جامع گزینه های شرط بندی سایت چیتا بت

چیتا بت یکی از معتبرترین و بهترین سایت های شرط بندی ایرانی هست که شامل انواع بازی های متنوع کازینویی  می باشد. در این مقاله می خواهیم به معرفی همه انتخاب های شرط بندی ارایه شده در چیتا بت cheetabet بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

پیش بینی نتیجه مسابقات

در این انتخاب ما مشخص می کنیم که نتیجه ی مسابقه چه خواهد شد.

 • با انتخاب انتخاب هوفنهایم یا تیم فوتبال ۱ پیش مابینی انجام داده ایم که تیم فوتبال هوفنهایم برنده ی بازی می شود.
  با انتخاب هرتابرلین یا تیم فوتبال ۲ پیش مابینی کرده ایم که تیم فوتبال هرتابرلین برنده ی بازی می شود.
 • در مدلی که انتخاب ما این  می باشد که هیچ کدام از دو تیم فوتبال برنده نمی شوند انتخاب ی تساوی را انتخاب خواهیم کرد.

انتخاب دابل شانس

این بخش دارای انتخاب های « برد هرتابرلین یا تساوی » ، « برد هوفنهایم یا تساوی » و « برد هوفنهایم یا برد هرتابرلین »  می باشد.

 • انتخاب ی « برد هرتابرلین یا تساوی » : در این انتخاب در مدلی که بازی تساوری شود یا تیم فوتبال هرتابرلین ببرد پیروز شرط می شویم.
 • انتخاب ی « برد هوفنهایم یا تساوری» : در این انتخاب گر بازی تساوی شود یا تیم فوتبال هوفنهایم ببرد برنده ی شرط می شویم.
 • انتخاب « برد هوفنهایم یا برد هرتابرلین » : در این انتخاب در مدلی که یکی از دو تیم فوتبال هوفنهایم یا هرتابرلین پیروز بازی بشود شرط را می بریم به عبارتی دیگر در مدلی که بازی تساوی نشود برنده ی شرط خواهیم بود. به این انتخاب در برخی از سایت ها بدون تساوی هم می گویند.

گل زدن هر دو تیم فوتبال فوتبال

در این بخش از ما می خواهند تا مشخص کینم هر دو تیم فوتبال گل می زنند یا خیر.

در مدلی که انتخاب ما این  می باشد که هر دو تیم فوتبال گل می زنند.
انتخاب ی «بله» را انتخاب می نماییم.

و در مدلی که انتخاب ما این  می باشد که هر دو تیم فوتبال گل نمی زنند.
(یعنی یا یکی از دو تیم فوتبال گل نمی زند یا هیچ کدام گل نمی زنند) انتخاب ی «خیر» را انتخاب می کنیم.

انتخاب ی « هر تیم فوتبال ۲ یا بیشتر بگیرد – بله » به این معنی  می باشد که در مدلی که هر کدام از تیم فوتبال ها ۲ گل یا بیشتر بزند پیروز شرط می شوی.

« هر تیم فوتبال ۲ یا بیشتر بگیرد – خیر » به این معنی می باشد که در مدلی که هر کدام از تیم فوتبال ها ۲ گل یا بیشتر نزند برنده ی شرط خواهیم بود.

انتخاب مجموع

در این انتخاب ۲۴ انتخاب متفاوت داریم که ۱۲ انتخاب از آن ها را به عنوان نمونه برای شما توضیح می دهیم.

 • «مجموع بیشتر از ۲.۵ میباشد»
  با انتخاب این انتخاب در مدلی که بالای ۲.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع بیشتر از ۳ میباشد»
  با انتخاب این انتخاب در مدلی که بالای ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و در مدلی که ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع بیشتر از ۳.۵ میباشد»
  با انتخاب این انتخاب در مدلی که بالای ۳.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع بیشتر از ۴ میباشد»
  با انتخاب این انتخاب در مدلی که بالای ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و در مدلی که ۴گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع بیشتر از ۴.۵ میباشد»
  با انتخاب این انتخاب در مدلی که ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع بیشتر از ۵  می باشد»
  با انتخاب این انتخاب در مدلی که بالای ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و در مدلی که ۵ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۲.۵  می باشد»
 • با انتخاب این انتخاب در مدلی که کمتر از ۲.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۳  می باشد»
 • با انتخاب این انتخاب در مدلی که کمتر از ۳ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و در مدلی که ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۳.۵  می باشد»
 • با انتخاب این انتخاب در مدلی که کمتر از ۳.۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۴  می باشد»
 • با انتخاب این انتخاب در مدلی که کمتر از ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و در مدلی که ۴گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۴.۵  می باشد»
 • با انتخاب این انتخاب در مدلی که کمتر از ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود.
 • «مجموع کمتر از ۵  می باشد»
 • با انتخاب این انتخاب در مدلی که کمتر از ۵ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و در مدلی که ۵ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.

مجموع آسیایی

در این انتخاب از ما خو می باشده شده تا مجموع آسیایی را تعیین کنیم. که برای نمونه ۴ مورد از انتخاب ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

در انتخاب ی «مجموع بیشتر از ۲.۲۵  می باشد»

 • در مدلی که دو تیم فوتبال در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد .
 • در مدلی که ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم شکست و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم شکست.

در انتخاب ی «مجموع کمتر از ۲.۲۵  می باشد»

 • در مدلی که دو تیم فوتبال در مجموع ۳ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم شکست.
 • در مدلی که ۲ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۲ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

در انتخاب ی «مجموع بیشتر از ۲.۷۵  می باشد»

 • در مدلی که دو تیم فوتبال در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم برد .
 • در مدلی که ۳ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۳ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم شکست.

در انتخاب ی «مجموع کمتر از ۲.۷۵  می باشد»

 • در مدلی که دو تیم فوتبال در مجموع ۴ گل و بیش تر بزنند شرط را خواهیم شکست.
 • در مدلی که ۳ گل بزنند نیمی از شرط را خواهیم شکست و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۳ گل در بازی زده شود شرط را خواهیم برد.

هندیکپ

در این انتخاب ۱۸ انتخاب داده شده  می باشد . در این انتخاب هندیکپ تیم فوتبال ها از ما پرسیده شده  می باشد. پیش از این هندیکپ به طور کامل در یک مطلب به طور کامل توضیح داده شده  می باشد که می توانید با مطالعه ی آن به نحو احسن هندیکپ را فرا بگیرید.

ما در این جا ۵ انتخاب را برای شما به عنوان نمونه توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی « «هندیکپ (-۲) هوفنهایم» به این معنی می باشد که در مدلی که ۲ گل از گل های تیم فوتبال هوفنهایم کم کنیم باز هم برنده ی بازی بشود که در آن مدل برنده ی شرط خواهیم بود. در مدلی که با کم کردن ۲ گل از گل های تیم فوتبال هوفنهایم بازی تساوی بشود شرط برگشت خورده و در غیر این دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
  • انتخاب ی « «هندیکپ (-۱.۵) هوفنهایم» به این معنی می باشد که در مدلی که ۱.۵ گل از گل های تیم فوتبال هوفنهایم کم کنیم برنده ی بازی بشود که در این مدل برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینمدل بازنده ی شرط می شویم.
 • انتخاب ی « «هندیکپ (۰) هوفنهایم» به معنی تساوی فسخ شرط تیم فوتبال هوفنهایم  می باشد. یعنی در مدلی که تیم فوتبال هوفنهایم ببرد برنده ی شرط خواهیم بود. در مدلی که تساوی کند شرط ما فسخ شده و در مدلی که ببازد شرط را خواهیم شکست.
 • انتخاب ی «هندیکپ (+۲) هرتابرلین » به این معنی می باشد که در مدلی که ۲ گل به گل های تیم فوتبال هرتابرلین اضافه کنیم برنده ی بازی بشود که در آن مدل برنده ی شرط خواهیم بود. در مدلی که با اضافه کردن ۲ گل به گل های تیم فوتبال هرتابرلین بازی تساوی بشود شرط برگشت خورده و در غیر این دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • انتخاب ی «هندیکپ (+۱.۵) هرتابرلین » به این معنی می باشد که در مدلی که ۱.۵ گل به گل های تیم فوتبال هرتابرلین اضافه کنیم برنده ی بازی بشود که در این مدل برنده ی شرط خواهیم بود. در غیر اینمدل بازنده ی شرط می شویم.

هندیکپ آسیا

این انتخاب دارای ۱۶ انتخاب  می باشد. که ما برای نمونه ۴ مورد از آنها را برای شما توضیح می دهیم.

 • انتخاب ی «هندیکپ (-۱.۲۵) هوفنهایم» دارای دو حالت بالا و پایین  می باشد. حالت بالای این انتخاب ۱.۵ و حالت پایین این انتخاب ۱  می باشد.

در مدلی که تیم فوتبال هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بالای ۲ گل بازی را ببرد تمام شرط ما با برد رو به رو می شود.

در مدلی که با اختلاف ۱ گل ببرد به ازای حالت بالا نیمی از شرط ما بازنده شده و به ازای حالت پایین شرط ما برگشت داده می شود.

در غیر این دو مدل شرط ما بازنده خواهد بود.

 • «هندیکپ (-۰.۷۵) هوفنهایم» دارای دو حالت بالا و پایین  می باشد. حالت بالای این انتخاب ۱ و حالت پایین آن ۰.۵  می باشد.

در مدلی که تیم فوتبال هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بیشتر از ۲ گل برنده شود ما برنده ی شرط خود خواهیم بود.

در مدلی که با اختلاف ۱ گل برنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط برنده می شود.

در غیر این دو مدل شرط ما بازنده خواهد بود.

 • «هندیکپ (+۰.۷۵) هوفنهایم» دارای دو حالت بالا و پایین  می باشد. حالت بالای این انتخاب ۱ و حالت پایین آن ۰.۵  می باشد.

در مدلی که تیم فوتبال هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بیشتر از ۲ گل بازنده شود شود ما بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

در مدلی که با اختلاف ۱ گل بازنده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت داده شده و به ازای حالت پایین نیمی از شرط بازنده می شود.

در غیر این دو مدل شرط ما برنده خواهد بود.

 • انتخاب ی «هندیکپ (+۱.۲۵) هوفنهایم» دارای دو حالت بالا و پایین  می باشد. حالت بالای این انتخاب ۱.۵ و حالت پایین این انتخاب ۱  می باشد.

در مدلی که تیم فوتبال هوفنهایم با اختلاف ۲ گل و بالای ۲ گل بازی را ببازد تمام شرط ما با شکست رو به رو می شود.

در مدلی که با اختلاف ۱ گل ببازد به ازای حالت بالا نیمی از شرط ما برنده شده و به ازای حالت پایین شرط ما برگشت داده می شود.

در غیر این دو مدل شرط ما برنده خواهد بود.

مجموع فردی تیم فوتبال ۱

در این انتخاب از ما خو می باشده شده تا مجموع گل های تیم فوتبال ۱ در بازی را تعیین کنیم.

این انتخاب دارای ۱۴ انتخاب  می باشد که ۴ مورد از آنها را برای نمونه توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۱.۵  می باشد» : در مدلی که ۲ گل و بیشتر توسط تیم فوتبال ۱ زده شود برنده ی شرط می شویم و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • و انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال ۱ کمتر از ۱.۵  می باشد» : در مدلی که ۲ گل و بیشتر توسط تیم فوتبال ۱ زده شود بازنده ی شرط می شویم و در غیر اینمدل برنده ی شرط خواهیم بود.
 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۳  می باشد» : با انتخاب این انتخاب در مدلی که بالای ۳ گل توسط تیم فوتبال ۱ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و در مدلی که ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال ۱ کمتر از ۳  می باشد» : با انتخاب این انتخاب در مدلی که کمتر از ۳ گل توسط تیم فوتبال ۱ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و در مدلی که ۳ گل توسط تیم فوتبال ۱ زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.

مجموع آسیایی تیم فوتبال ۱

در این انتخاب از ما خو می باشده شده تا مجموع آسیایی تیم فوتبال ۱ را تعیین کنیم. که برای نمونه ۴ مورد از انتخاب ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

در انتخاب ی « مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۲.۲۵ » :

 • در مدلی که تیم فوتبال ۱ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد .
 • در مدلی که ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم شکست و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم فوتبال ۱ زده شود شرط را خواهیم شکست.

در انتخاب ی « مجموع تیم فوتبال ۱ کمتر از ۲.۲۵ » :

 • در مدلی که تیم فوتبال ۱ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم شکست.
 • در مدلی که ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم فوتبال ۱ زده شود شرط را خواهیم برد.

در انتخاب ی « مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۲.۷۵ » :

 • در مدلی که تیم فوتبال ۱ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد .
 • در مدلی که ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم فوتبال ۱ زده شود شرط را خواهیم شکست.

در انتخاب ی « مجموع تیم فوتبال ۱ کمتر از ۲.۷۵ » :

 • در مدلی که تیم فوتبال ۱ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم شکست.
 • در مدلی که ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم شکست و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم فوتبال ۱ زده شود شرط را خواهیم برد.

مجموع فردی تیم فوتبال ۲

در این انتخاب از ما خو می باشده شده تا مجموع گل های تیم فوتبال ۲ در بازی را تعیین کنیم.

این انتخاب دارای ۱۴ انتخاب  می باشد که ۴ مورد از آنها را برای نمونه توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال ۲ بیشتر از ۱.۵  می باشد» : در مدلی که ۲ گل و بیشتر توسط تیم فوتبال ۲ زده شود برنده ی شرط می شویم و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • و انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال ۲ کمتر از ۱.۵  می باشد» : در مدلی که ۲ گل و بیشتر توسط تیم فوتبال ۲ زده شود بازنده ی شرط می شویم و در غیر اینمدل برنده ی شرط خواهیم بود.
 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال ۲ بیشتر از ۳  می باشد» : با انتخاب این انتخاب در مدلی که بالای ۳ گل توسط تیم فوتبال ۲ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و در مدلی که ۳ گل زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.
 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال ۲ کمتر از ۳  می باشد» : با انتخاب این انتخاب در مدلی که کمتر از ۳ گل توسط تیم فوتبال ۲ در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود. و در مدلی که ۳ گل توسط تیم فوتبال ۲ زده شد شرط برگشت خورده و در غیر اینمدل بازنده ی شرط خواهیم بود.

مجموع آسیایی تیم فوتبال ۲

در این انتخاب از ما خو می باشده شده تا مجموع آسیایی تیم فوتبال ۲ را تعیین کنیم. که برای نمونه ۴ مورد از انتخاب ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

در انتخاب ی « مجموع تیم فوتبال ۲ بیشتر از ۲.۲۵ » :

 • در مدلی که تیم فوتبال ۲ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد .
 • در مدلی که ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم شکست و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم فوتبال ۲ زده شود شرط را خواهیم شکست.

در انتخاب ی « مجموع تیم فوتبال ۲ کمتر از ۲.۲۵ » :

 • در مدلی که تیم فوتبال ۲ در مجموع ۳ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم شکست .
 • در مدلی که ۲ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۲ گل در بازی توسط تیم فوتبال ۲ زده شود شرط را خواهیم برد.

در انتخاب ی « مجموع تیم فوتبال ۲ بیشتر از ۲.۷۵ » :

 • در مدلی که تیم فوتبال ۲ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم برد .
 • در مدلی که ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم برد و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم فوتبال ۲ زده شود شرط را خواهیم شکست.

در انتخاب ی « مجموع تیم فوتبال ۱ کمتر از ۲.۷۵ » :

 • در مدلی که تیم فوتبال ۲ در مجموع ۴ گل و بیش تر بزند شرط را خواهیم شکست.
 • در مدلی که ۳ گل بزند نیمی از شرط را خواهیم شکست و نیمی از شرط ما برگشت می خورد.
 • و در مدلی که کمتر از ۳ گل در بازی توسط تیم فوتبال ۲ زده شود شرط را خواهیم برد.

گل بعدی

در این انتخاب از ما پرسیده شده  می باشد گل بعد از تعداد گل گفته شده را کدام تیم فوتبال خواهد زد. که برای نمونه سه انتخاب را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم گل بعدی ۱ را بزند» به این معنی می باشد که هوفنهایم پس از اینکه گل اول به ثمر رسید گل بعدی را بزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین گل بعدی ۲ را بزند» به این معنی می باشد که هرتابرلین پس از اینکه گل دوم برپه ثمر رسید گل بعدی را بزند.
 • انتخاب ی «هیچ کدام از دو تیم فوتبال گل بعدی ۳ را نزنند» به این معنی می باشد که پس از اینکه گل سوم به ثمر رسید هیچ یک از دو تیم فوتبال گل بعدی را نزند .به عبارتی دیگر بیشتر از ۳ گل در بازی زده نشود.

نحوه ی به ثمر رسیدن گل

این انتخاب دارای ۷ انتخاب  می باشد.

 • انتخاب ی «گل شماره ی ۱ – گل با ضربه پا در جریان بازی» به این معنی می باشد که گل اول بازی با ضربه ی پا و در جریان بازی اتفاق می افتد.
 • انتخاب ی «گل شماره ی ۱ – با ضربه سر» به این معنی می باشد که گل اول بازی با ضربه ی سر به ثمر می رسد.
 • انتخاب ی «گل شماره ی ۱ توسط ضربه آزاد مستقیم گل شود» به این معنی می باشد که گل اول بازی به مدل ضربه ی آزاد مستقیم و یک ضرب وارد دروازه شود.
 • انتخاب ی «گل شماره ی ۱ – پنالتی» به این معنی می باشد که گل اول بازی با ضربه ی پنالتی به دست می آید.
 • انتخاب ی «گل شماره ی ۱ – گل به خودی» به این معنی می باشد که گل اول بازی گل به خودی خواهد بود.
 • انتخاب ی «بدون گل شماره ۱» به این معنی می باشد که بازی گلی نخواهد داشت.

نتیجه دقیق

یکی از انتخاب هایی که معمولاً در صحبت های محاوره ای نفرات نیز به شدت در مورد آن صحبت می شود انتخاب نتیجه دقیق بازی  می باشد.
که در برخی از سایت ها با exact result یا عبارت های مشابه دیگر نیز نشان داده می شود.
در این انتخاب ما نتیجه ی دقیق مسابقه در طول وقت های قانونی (۹۰ دقیقه و وقت های اضافی معمول مسابقه )را تعیین می کنیم.
دقت داشته باشید که در بازی های حذفی که بازی به دو وقت اضافه ی ۱۵ دقیقه ای و ضربات پنالتی کشیده می شود شرط ما دقیقاً تا ۹۰ دقیقه و وقت های اضافی که در تمامی بازی ها وجود دارد لحاظ می شود.

عدد سمت ر می باشد نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی مهمان  می باشد.
عدد سمت چپ نقل قول(:) نمایانگر تعداد گل های زده ی میزبان در طول نود دقیقه  می باشد.
برای نمونه در انتخاب ی ۴:۲ یعنی تعداد گل های زده شده توسط میزبان ۴  می باشد.
تعداد گل های زده شده توسط مهمان ۲ خواهد بود.
و بدین معنی  می باشد که میزبان با نتیجه ی ۴ بر ۲ برنده ی بازی خواهد شد.
یا مثلاً انتخاب ی ۰:۴ به این معنی می باشد که تیم فوتبال مهمان با نتیجه ی ۴ بر ۰ به برد دست می یابد.

عدد در نتیجه

در این انتخاب از ما خو می باشده شده که تعیین کنیم آیا عدد گفته شده در نتیجه خواهد بود یا خیر که برای درک بهتر سه مورد از انتخاب ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • در انتخاب ی «عدد ۰ در امتیاز خواهد بود – بله» در مدلی که مثلاً بازی ۲ بر ۰ یا ۴ بر ۰ یا هر نتیجه ای که در آن ۰ وجود داشته باشد به اتمام برسد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • در انتخاب ی «عدد ۳ در امتیاز خواهد بود – بله» در مدلی که مثلاً بازی با نتیجه ی ۳ بر ۱ یا ۳ بر ۲ یا هر نتیجه ای که در آن ۳ وجود داشته باشد به اتمام برسد برنده ی شرط خواهیم بود.
 • در انتخاب ی «عدد ۴ در امتیاز خواهد بود – خیر » در مدلی که مثلاً بازی با نتیجه ی ۵ بر ۱ یا ۶ بر ۳ یا هر نتیجه ای که در آن ۴ وجود نداشته باشد به اتمام برسد برنده ی شرط خواهیم بود.

تیم فوتبال ۱ ، نتیجه + مجموع

در این انتخاب از ما در مورد نتیجه ی بازی و مجموع گل های تیم فوتبال هوفنهایم پرسیده شده  می باشد که برای نمونه ۳ انتخاب از آنها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ببرد و مجموع < 1.5 – بله»به معنی برد تیم فوتبال هوفنهایم و مجموع گل هوفنهایم کمتر از ۱.۵  می باشد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم نبازد و مجموع < 2.5 – خیر » به معنی این  می باشد که هوفنهایم بازی را نبازد (ببرد یا تساوی کند) و مجموع گل هوفنهایم کمتر از ۲.۵ نشود.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ببرد و مجموع > 3.5 – بله » به معنی برد تیم فوتبال هوفنهایم و مجموع گل هوفنهایم بیشتر از ۳.۵ بشود.

تیم فوتبال ۲، نتیجه + مجموع

در این انتخاب از ما در مورد نتیجه ی بازی و مجموع گل های تیم فوتبال هرتابرلین پرسیده شده  می باشد که برای نمونه ۳ انتخاب از آنها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین ببرد و مجموع < 1.5 – بله»به معنی برد تیم فوتبال هرتابرلین و مجموع گل هرتابرلین کمتر از ۱.۵  می باشد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین نبازد و مجموع < 2.5 – خیر » به معنی این  می باشد که هرتابرلین بازی را نبازد (ببرد یا تساوی کند) و مجموع گل هرتابرلین کمتر از ۲.۵ نشود.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین ببرد و مجموع > 3.5 – بله » به معنی برد تیم فوتبال هرتابرلین و مجموع گل هرتابرلین بیشتر از ۳.۵ بشود.

زوج / فرد

در این انتخاب  زوج یا فرد بودن مجموع گل ها را تعیین می کنیم .

 • در مدلی که از نظر ما مجموع گل ها زوج می شود انتخاب ی «مجموع زوج – بله» را انتخاب می کنیم.
 • و در مدلی که از نظر ما مجموع گل ها فرد می شود انتخاب ی « مجموع زوج – خیر» را انتخاب می کنیم.

گل تا دقیقه ی

در این انتخاب از ما پرسیده شده  می باشد که در چه بازه ی زمانی گل زده می شود. که برای نمونه دو مورد از آن ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «گل ۱ تا دقیقه ۲۸ زده خواهد شد – بله» به این معنی می باشد که مابین دقیقه ی ۱ تا ۲۸ گل زده می شود.
 • انتخاب ی «گل ۱ تا دقیقه ۴۵ زده خواهد شد – خیر» به این معنی می باشد که مابین دقیقه ی ۱ تا ۴۵ گل زده نمی شود.

پنالتی گرفته شود و اخراج

این انتخاب دو انتخاب دارد.

 • انتخاب ی «اخراجی دارد و پنالتی گرفته می شود – بله» به این معنی می باشد که در بازی حداقل یک بازیکن اخراج می شود و پنالتی نیز گرفته می شود.
  • انتخاب ی «اخراجی دارد و پنالتی گرفته می شود – خیر» به این معنی می باشد که در بازی اینکه «حداقل یک بازیکن اخراج می شود و پنالتی نیز گرفته می شود» اتفاق نمی افتد.

مشکلها

این انتخاب ۳ انتخاب دارد.

 • انتخاب ی «یک پنالتی گل نشده در بازی وجود خواهد داشت – بله» به این معنی می باشد که حداقل یک پنالتی در بازی گرفته می شود و آن پنالتی گل نمی شود.
 • انتخاب ی «یک پنالتی گل نشده در بازی وجود خواهد داشت – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « حداقل یک پنالتی در بازی گرفته می شود و آن پنالتی گل نمی شود» رخ نمی دهد.
 • انتخاب ی «هر دو تیم فوتبال کارت قرمز بگیرند» به این معنی می باشد که هر دو تیم فوتبال کارت قرمز بگیرند.

بازه زمانی گل – بله

همانگونه که از انتخاب برمی آید از ما خو می باشده شده که هر کدام از دو تیم فوتبال در چه بازه ی زمانی گل خواهد زد.

برای نمونه ۲ انتخاب را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی « تیم فوتبال هوفنهایم از دقیقه ۱ تا ۱۵ گل می زند – بله » به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم مابین دقیقه ی ۱ تا ۱۵ به گل دست پیدا خواهد کرد.
 • انتخاب ی « تیم فوتبال هرتابرلین از دقیقه ۶۱ تا ۷۵ گل می زند – بله » به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین مابین دقیقه ی ۶۱ تا ۷۵ به گل خواهد رسید.

بازه زمانی گل – خیر

همانگونه که از انتخاب برمی آید از ما خو می باشده شده که هر کدام از دو تیم فوتبال در چه بازه ی زمانی گل نخواهد زد.

برای نمونه ۲ انتخاب را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی « تیم فوتبال هوفنهایم از دقیقه ۱ تا ۱۵ گل می زند – خیر » به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم مابین دقیقه ی ۱ تا ۱۵ به گل دست پیدا نخواهد کرد.
 • انتخاب ی « تیم فوتبال هرتابرلین از دقیقه ۶۱ تا ۷۵ گل می زند – خیر » به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین مابین دقیقه ی ۶۱ تا ۷۵ به گل نخواهد رسید.

مجموع در هر نیمه

این انتخاب دارای ۳ انتخاب  می باشد.

 • انتخاب ی «نیمه اول > نیمه دوم» به این معنی می باشد که در نیمه ی اول تعداد گل بیشتری نسبت به نیمه ی دوم به ثمر خواهد رسید.
 • انتخاب ی «نیمه اول = نیمه دوم» به این معنی می باشد که تعداد گل در نیمه ی اول و نیمه ی دوم برابر خواهد بود.
 • انتخاب ی «نیمه اول < نیمه دوم» به این معنی می باشد که تعداد گل زده شده در نیمه ی دوم نسبت به نیمه ی اول بیشتر  می باشد.

هندیکپ اروپایی

این انتخاب دارای سه انتخاب  می باشد.

 • انتخاب ی « هندیکپ اروپایی ۰:۲ برد تیم فوتبال ۱ » به این معنی می باشد که در مدلی که ۲ گل به گل های تیم فوتبال ۱ اضافه کنیم در نهایت تیم فوتبال ۱ بازی را خواهد برد.
 • انتخاب ی « هندیکپ اروپایی ۰:۲ تساوی » به این معنی می باشد که در مدلی که ۲ گل به گل های تیم فوتبال ۱ اضافه کنیم در نهایت بازی تساوی می شود.
 • انتخاب ی « هندیکپ اروپایی ۰:۲ برد تیم فوتبال ۲ » به این معنی می باشد که در مدلی که ۲ گل به گل های تیم فوتبال ۲ اضافه کنیم در نهایت تیم فوتبال ۲ بازی را خواهد برد.

گل در هر دو نیمه

در این انتخاب از ما خو می باشده شده  می باشد تا تعیین کنیم که در هر دو نیمه گل زده خواهد شد یا خیر.

 • در مدلی که از نظر ما در هر دو نیمه گل زده نخواهد شد انتخاب ی «در هر دو نیمه گل زده خواهد شد – خیر» را انتخاب می کنیم.
 • در مدلی که از نظر ما در هر دو نیمه گل زده خواهد شد انتخاب ی «در هر دو نیمه گل زده خواهد شد – بله» را انتخاب می کنیم.

زمان گل دوم

این انتخاب سه انتخاب دارد.

 • انتخاب ی «دومین گل مسابقه – از دقیقه ۱ تا دقیقه ۵۵ زده می شود» یعنی دومین گل مسابقه مابین دقیقه ی ۱ تا ۵۵ به ثمر خواهد رسید.
 • انتخاب ی «گل دومی وجود نخواهد داشت» به این معنی می باشد که گل دومی در بازی زده نمی شود.
 • انتخاب ی «دومین گل مسابقه – از دقیقه ۵۵ تا دقیقه ۹۰ زده می شود» به این معنی می باشد که دومین گل بازی مابین دقایق ۵۵ تا ۹۰ به ثمر می رسد.

تیم فوتبال ۱ در یکی از نیمه ها ببرد

این انتخاب دو انتخاب دارد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم حداقل یکی از نیمه ها را ببرد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ یعنی هوفنهایم حداقل یکی از نیمه ها را ببرد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم حداقل یکی از نیمه ها را ببرد – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ یعنی هوفنهایم حداقل یکی از نیمه ها را نبرد.

تیم فوتبال ۲ در یکی از نیمه ها ببرد

این انتخاب دو انتخاب دارد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین حداقل یکی از نیمه ها را ببرد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۲ یعنی هرتابرلین حداقل یکی از نیمه ها را ببرد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین حداقل یکی از نیمه ها را ببرد – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۲ یعنی هرتابرلین حداقل یکی از نیمه ها را نبرد.

تساوی حداقل در یکی از نیمه ها

این انتخاب دو انتخاب دارد.

 • انتخاب ی«حداقل یک نیمه تساوی می شود – بله» به این معنی می باشد که حداقل یکی از دو نیمه تساوی می شود.
 • انتخاب ی «حداقل یک نیمه تساوی می شود – خیر» به این معنی می باشد که حداقل یکی از دو نیمه تساوی نمی شود.

پنالتی گرفته شود

این انتخاب دو انتخاب دارد.

 • انتخاب ی «پنالتی گرفته خواهد شد – بله» به این معنی می باشد که پنالتی گرفته می شود.
 • انتخاب ی «پنالتی گرفته خواهد شد – خیر» به این معنی می باشد که پنالتی گرفته نمی شود.

رسیدن به

این انتخاب رسیدن به گل توسط هر یک از تیم فوتبال ها را بررسی می کند.

ما به عنوان نمونه ۳ انتخاب از آن ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «مسابقه تا رسیدن به ۲ گل – تیم فوتبال هوفنهایم» یعنی تیم فوتبال هوفنهایم به ۲ گل خواهد رسید.
 • انتخاب ی «مسابقه تا رسیدن به ۳ گل – تیم فوتبال هرتابرلین» یعنی تیم فوتبال هرتابرلین به ۳ گل خواهد رسید.
 • انتخاب ی «رسیدن به ۴ گل – هیچ کدام از تیم فوتبال ها» یعنی هیچ کدام از تیم فوتبال ها به ۴ گل نخواهد رسید.

گل به خودی

این انتخاب دو انتخاب دارد.

 • انتخاب ی «گل به خودی – بله» یعنی گل به خودی خواهیم داشت.
 • انتخاب ی «گل به خودی – خیر» یعنی گل به خودی نخواهیم داشت.

نیمه / نیمه

این انتخاب ۹ انتخاب دارد. که ۳ انتخاب از آن را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی « تیم فوتبال هوفنهایم در نیمه اول ببرد / تیم فوتبال هرتابرلین در نیمه دوم ببرد » یعنی اینکه تیم فوتبال هوفنهایم در نیمه ی اول ببرد.
 • انتخاب ی « نیمه اول تساوی خواهد شد/ نیمه دوم تساوی خواهد شد » یعنی نیمه ی اول و دوم تساوی شود.
 • انتخاب ی « نیمه اول تساوی خواهد شد/ تیم فوتبال هوفنهایم در نیمه دوم ببرد » یعنی اینکه نیمه ی اول تساوی شده و نیمه ی دوم را تیم فوتبال هوفنهایم ببرد.

دوره نخستین  گل

این انتخاب ۱۱ انتخاب دارد که دو مورد از آن را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی « نخستین  گل تا دقیقه ۳۰ یا هنگام آن زده خواهد شد » یعنی نخستین  گل از شروع مسابقه تا دقیقه ی ۳۰ یا خود دقیقه ی ۳۰ به ثمر خواهد رسید.
 • انتخاب ی « گل اولی وجود نخواهد داشت » یعنی گلی در بازی زده نمی شود.

گل در نیمه

 • انتخاب ی «نخستین  گل در نیمه اول» به این معنی می باشد که نخستین  گل در نیمه ی اول به ثمر خواهد رسید.
 • انتخاب ی «نخستین  گل در نیمه دوم» به این معنی می باشد که نخستین  گل در نیمه ی دوم به ثمر خواهد رسید.
 • انتخاب ی «بدون گل اول» به این معنی می باشد که بازی بدون گل خواهد بود.

مجموع (سه حالته)

 • انتخاب ی «مجموع بیشتر از ۱  می باشد (سه حالته)» به این معنی می باشد که مجموع گل دو تیم فوتبال بیشتر از ۱  می باشد.
 • انتخاب ی «مجموع دقیقا برابر با ۱  می باشد (سه حالته)» به این معنی می باشد که مجموع گل دو تیم فوتبال دقیقاً برابر با ۱  می باشد.
 • انتخاب ی «مجموع کمتر از ۱  می باشد (سه حالته)» به این معنی می باشد که مجموع گل دو تیم فوتبال کمتر از ۱ گل  می باشد.

مجموع تیم فوتبال ۱ (۳ حالته)

 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال هوفنهایم  بیشتر از ۱  می باشد (سه حالته)» به این معنی می باشد که مجموع گل هوفنهایم  بیشتر از ۱  می باشد.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال هوفنهایم دقیقا برابر با ۱  می باشد (سه حالته)» به این معنی می باشد که مجموع گل هوفنهایم  دقیقاً برابر با ۱  می باشد.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال هوفنهایم کمتر از ۱  می باشد (سه حالته)» به این معنی می باشد که مجموع گل هوفنهایم کمتر از ۱ گل  می باشد.

مجموع تیم فوتبال ۲ (۳ حالته)

 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال هرتابرلین بیشتر از ۱  می باشد (سه حالته)» به این معنی می باشد که مجموع گل هوفنهایم  بیشتر از ۱  می باشد.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال هرتابرلین دقیقا برابر با ۱  می باشد (سه حالته)» به این معنی می باشد که مجموع گل هوفنهایم  دقیقاً برابر با ۱  می باشد.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال هرتابرلین کمتر از ۱  می باشد (سه حالته)» به این معنی می باشد که مجموع گل هوفنهایم کمتر از ۱ گل  می باشد.

مجموع تیم فوتبال ۱ زوج/ فرد

 • انتخاب ی «مجموع امتیازات تیم فوتبال هوفنهایم زوج» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هوفنهایم زوج  می باشد.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال هوفنهایم فرد» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هوفنهایم فرد  می باشد.

مجموع تیم فوتبال ۲ زوج/ فرد

 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال هرتابرلین زوج» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هرتابرلین زوج  می باشد.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال هرتابرلین فرد» مجموع گل تیم فوتبال هرتابرلین فرد  می باشد.

مجموع دقایق گل ها

در این انتخاب از ما خو می باشده شده مجموع دقایقی که گل زده می شود را تعیین کنیم.

مثلاً انتخاب ی «مجموع دقایق گل ها ۰-۱۲۹» به این معنی می باشد که مجموع دقایق گل ها مابین ۰ تا ۱۲۹  می باشد.

گل در بازه ی زمانی

در این انتخاب انتخاب های مختلفی دیده می شود که برای نمونه دو مورد از آن ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «گل اولی وجود نخواهد داشت» به این معنی می باشد که گلی زده نمی شود.
 • انتخاب ی «گل اول در بازه از ۷۵ تا ۹۰ دقیقه» به این معنی می باشد که مابین دقیقه ی ۷۵ تا دقیقه ی ۹۰ گل اول زده می شود.

گل بعد از دقیقه ی – بله/خیر

 • «گل بعد از دقیقه ۷۴ – بله» به این معنی می باشد که از بعد از دقیقه ی ۷۴ گل خواهیم داشت.
 • «گل بعد از دقیقه ۷۴ – خیر» به این معنی می باشد که از بعد از دقیقه ی ۷۴ گل نخواهیم داشت.

آخرین گل

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم آخرین گل را بزند» به این معنی می باشد که هوفنهایم آخرین گل را بزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین آخرین گل را بزند» به این معنی می باشد که هرتابرلین آخرین گل را بزند.
 • «هیچ تیم فوتبالی آخرین گل را نخواهد زد» به این معنی می باشد که گلی زده نمی شود.

بازیکن تعویضی گل خواهد زد

 • انتخاب ی «بازیکن تعویضی گل بزند – بله» به این معنی می باشد که بازیکنی که به عنوان بازیکن تعویضی می آید گل بزند.
 • «بازیکن تعویضی گل بزند – خیر» به این معنی می باشد که بازیکنی که به عنوان بازیکن تعویضی می آید گل نزند.

هر تیم فوتبال برنده شود با

این انتخاب دارای ۸ انتخاب  می باشد که ۳ انتخاب از آن ها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «هر تیم فوتبالی که با اختلاف ۱ گل (ها) ببرد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال برنده با اختلاف ۱ گل برنده شود.
 • انتخاب ی «هر تیم فوتبالی که با اختلاف ۳ گل (ها) ببرد – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال برنده با اختلاف ۳ گل نبرد.
 • انتخاب ی «هر تیم فوتبالی که با اختلاف ۳ گل یا بیشتر ببرد – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال برنده با اختلاف بیش از ۳ گل نبرد.

مجموع هر تیم فوتبال

 • انتخاب ی «هر تیم فوتبال کمتر از ۱.۵ گل خواهد زد – بله» به این معنی می باشد که هر یک از دو تیم فوتبال کمتر از ۱.۵ گل بزند.
 • انتخاب ی «هر تیم فوتبال بیشتر از ۱.۵ گل خواهد زد – بله» به این معنی می باشد که هر یک از دو تیم فوتبال بیشتر ۱.۵ گل بزند.
 • انتخاب ی «هر تیم فوتبال کمتر از ۱.۵ گل خواهد زد – خیر» به این معنی می باشد که هر یک از دو تیم فوتبال کمتر از ۱.۵ گل نزند.
 • انتخاب ی «هر تیم فوتبال بیشتر از ۱.۵ گل خواهد زد – خیر» به این معنی می باشد که هر یک از دو تیم فوتبال بیشتر از ۱.۵ گل نزند.

نتیجه در دقیقه

در این انتخاب از ما خو می باشده شده که نتیجه ی بازی در دقیقه ی خو می باشده شده چه خواهد بود.

مثلاً انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در دقیقه ۱۵ برنده  می باشد» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم در دقیقه ی پانزدهم بازی برنده ی بازی خواهد بود.

مجموع در دقیقه

در این انتخاب مجموع گل دو تیم فوتبال در دقیقه ی گفته شده از ما خو می باشده شده  می باشد.

به عنوان نمونه:

 • انتخاب ی «مجموع بیشتر از ۱.۵ در دقیقه ۶۰ خواهد بود» به این معنی می باشد که در دقیقه ی ۶۰ مجموع گل دو تیم فوتبال بالای ۱.۵  می باشد.
 • انتخاب ی «مجموع کمتر از ۲.۵ در دقیقه ۷۵ خواهد بود» به این معنی می باشد که در دقیقه ی ۷۵ مجموع گل دو تیم فوتبال کمتر از ۲.۵ حواهد بود.

پر گل(امتیازترین) نیمه درمجموع

 • انتخاب ی «مجموع پر امتیاز ترین نیمه بیشتر از ۱.۵  می باشد» به این معنی می باشد که پرگل ترین نیمه ی بازی بیشتر از ۱.۵ گل خواهد داشت.
 • انتخاب ی «مجموع پر امتیاز ترین نیمه کمتر از ۱.۵  می باشد» به این معنی می باشد که پرگل ترین نیمه ی بازی کمتر از ۱.۵ گل خواهد داشت.

گل در وقت های تلف شده

 • انتخاب ی «گل در وقت تلف شده ،حداقل در یک نیمه – بله» به این معنی می باشد که حداقل در یک نیمه در اوقات تلف شده گل خواهیم داشت.
 • انتخاب ی «گل در وقت تلف شده ،حداقل در یک نیمه – خیر» به این معنی می باشد که حداقل در یک نیمه در اوقات تلف شده گل نخواهیم داشت.
 • انتخاب ی «گل در وقت تلف شده نیمه دوم – بله» به این معنی می باشد که در نیمه ی دوم در اوقات تلف شده گل خواهیم داشت.
 • انتخاب ی «گل در وقت تلف شده نیمه دوم – خیر» به این معنی می باشد که در نیمه ی دوم در اوقات تلف شده گل نخواهیم داشت.

مجموع + HT-FT

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هوفنهایم – برد تیم فوتبال هوفنهایم و مجموع بیشتر از ۲.۵ – بله» به این معنی می باشد که در نیمه ی اول و تمام بازی تیم فوتبال هوفنهایم بازی را می برد و مجموع گل دو تیم فوتبال بالای ۲.۵ می شود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هرتابرلین – برد تیم فوتبال هرتابرلین و مجموع بیشتر از ۲.۵ – بله» به این معنی می باشد که در نیمه ی اول و تمام بازی تیم فوتبال هرتابرلین بازی را می برد و مجموع گل دو تیم فوتبال بالای ۲.۵ می شود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هوفنهایم – برد تیم فوتبال هوفنهایم و مجموع بیشتر از ۲.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «در نیمه ی اول و تمام بازی تیم فوتبال هوفنهایم بازی را می برد و مجموع گل دو تیم فوتبال بالای ۲.۵ می شود» رخ نمی دهد.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هرتابرلین – برد تیم فوتبال هرتابرلین و مجموع بیشتر از ۲.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «در نیمه ی اول و تمام بازی تیم فوتبال هرتابرلین بازی را می برد و مجموع گل دو تیم فوتبال بالای ۲.۵ می شود» رخ نمی دهد.

بردن بدون گل خوردن

 • انتخاب ی«یکی از دو تیم فوتبال ببرد بدون اینکه گل بخورد – بله» به این معنی می باشد یکی از دو تیم فوتبال بدون گل خورده بازی را ببرد.
 • انتخاب ی «یکی از دو تیم فوتبال ببرد بدون اینکه گل بحورد – خیر» به این معنی می باشد یکی از دو تیم فوتبال بدون گل خورده بازی را نبرد.

بردن بدون گل خوردن + مجموع

 • انتخاب ی «ببرد بدون اینکه گل بخورد + مجموع بیشتر از ۲.۵ – بله» به این معنی می باشد که یکی از دو تیم فوتبال بدون اینکه گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود و مجموع گل دو تیم فوتبال بالای ۲.۵ بشود.
 • انتخاب ی «ببرد بدون اینکه گل بخورد + مجموع بیشتر از ۲.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « یکی از دو تیم فوتبال بدون اینکه گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود و مجموع گل دو تیم فوتبال بالای ۲.۵ بشود» رخ ندهد.

حداقل یک تیم فوتبال گل نخواهد زد + مجموع

این انتخاب ۱۲ انتخاب دارد که دو انتخاب از آنها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «حداقل یک تیم فوتبال گل نخواهد زد + مجموع کمتر از ۱.۵ – بله» به این معنی می باشد که حداقل یکی از تیم فوتبال ها گل نخواهد زد و نیز مجموع گل دو تیم فوتبال کمتر ۱.۵ خواهد بود.
 • انتخاب ی«حداقل یک تیم فوتبال گل نخواهد زد + مجموع بیشتر از ۲.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « حداقل یکی از تیم فوتبال ها گل نخواهد زد و نیز مجموع گل دو تیم فوتبال بیشتر از ۲.۵ خواهد بود» رخ نخواهد داد.

انتخابی با چندین انتخاب

این انتخاب دارای چندین انتخاب  می باشد که سه انتخاب از آنها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین اختلاف ۱ گل ببرد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین با اختلاف ۱ گل ببرد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم با اختلاف ۲-۱ گل ببرد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم با اختلاف ۱ تا ۲ گل ببرد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم با اختلاف ۲-۳ گل ببرد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال هوفنهایم با اختلاف ۲ تا ۳ گل ببرد» رخ نخواهد داد.نتیجه و هر دو تیم فوتبال گل بزنند

این انتخاب دارای ۱۲ انتخاب  می باشد که دو مورد از انتخاب ها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هوفنهایم و هر دو تیم فوتبال گل بزنند – خیر» به این معنی می باشد که هوفنهایم بازی را ببرد و هر دو تیم فوتبال گل نزنند.
 • انتخاب ی «تساوی و هر دو تیم فوتبال گل بزنند- بله» به این معنی می باشد که بازی تساوی شود و هر دو تیم فوتبال گل بزنند.

گل در فاصله زمانی – بله/خیر

این انتخاب دارای ۱۶ انتخاب  می باشد که دو مورد از انتخاب ها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «گل از دقیقه ی ۱ تا ۱۵ – خیر» به این معنی می باشد که از دقیقه ی ۱ تا ۱۵ گل زده نشود.
 • انتخاب ی «گل از دقیقه ی ۸۱ تا ۹۰ – بله » به این معنی می باشد که از دقیقه ی ۸۱ تا ۹۰ گل زده شود.

مجموع گل ها در دو نیمه

 • انتخاب ی «هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل دارد – بله » به این معنی می باشد که هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل دارد.
 • انتخاب ی «هر دو نیمه کمتراز ۱.۵ گل دارد – بله » به این معنی می باشد که هر دو نیمه کمتر از ۱.۵ گل دارد.
 • انتخاب ی «هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل دارد – خیر » به این معنی می باشد که هر دو نیمه بیشتر از ۱.۵ گل ندارد.
 • انتخاب ی «هر دو نیمه کمتراز ۱.۵ گل دارد – خیر» به این معنی می باشد که هر دو نیمه کمتر از ۱.۵ گل ندارد.

نخستین  گل را می زنند و نمی برد

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم اول را بزند و مسابقه را نبرد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم گل اول را بزند ولی برنده ی بازی نشود.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین اول را بزند و مسابقه را نبرد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین گل اول را بزند ولی برنده ی بازی نشود .

مجموع دقیق گل ها

این انتخاب دارای ۱۲ انتخاب  می باشد که ۴ مورد از آن ها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «مجموع گل ها دقیقا ۰» به این معنی می باشد که مجموع گل های دو تیم فوتبال ۰ می شود.
 • انتخاب ی «مجموع گل ها دقیقا ۳ » به این معنی می باشد که مجموع گل های دو تیم فوتبال ۳ می شود.
 • انتخاب ی «مجموع گل ها از ۴ تا ۵ » به این معنی می باشد که مجموع گل های دو تیم فوتبال مابین ۴ تا ۵ گل می شود.
 • انتخاب ی «مجموع گل ها ۷ و بیشتر » به این معنی می باشد که مجموع گل های دو تیم فوتبال ۷ گل و بیشتر از ۷ گل می شود.

نتیجه / گل زدن تیم فوتبال

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ببرد + تیم فوتبال هرتابرلین گل نمی زند» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم ببرد و همزمان تیم فوتبال هرتابرلین گل نزند.

نخستین  گل تیم فوتبال ۱ در فاصله ی

در این انتخاب ۱۰ انتخاب دیده می شود که دو مورد از آن را برای نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «نخستین  گل تیم فوتبال هوفنهایم در دقیقه ی ۱۵» به این معنی می باشد که نخستین  گل تیم فوتبال هوفنهایم در دقیقه ی ۱۵ به ثمر می رسد.
 • انتخاب ی «نخستین  گل تیم فوتبال هوفنهایم در دقیقه ی ۱۶ یا بعد از آن» به این معنی می باشد که نخستین  گل تیم فوتبال هوفنهایم در دقیقه ی ۱۶ یا بعد از دقیقه ۱۶ به ثمر می رسد.

نخستین  گل تیم فوتبال ۲ در فاصله ی

در این انتخاب ۱۰ انتخاب دیده می شود که دو مورد از آن را برای نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «نخستین  گل تیم فوتبال هرتابرلین در دقیقه ی ۱۵» به این معنی می باشد که نخستین  گل تیم فوتبال هرتابرلین در دقیقه ی ۱۵ به ثمر می رسد.
 • انتخاب ی «نخستین  گل تیم فوتبال هرتابرلین در دقیقه ی ۱۶ یا بعد از آن» به این معنی می باشد که نخستین  گل تیم فوتبال هرتابرلین در دقیقه ی ۱۶ یا بعد از دقیقه ۱۶ به ثمر می رسد.

جریان بازی + نتیجه بازی

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم با اینکه عقب بود ولی بازی را تساوی تساوی کند – بله» به این معنی می باشد که هوفنهایم از تیم فوتبال مقابل عقب باشد ولی بازی را تساوی کند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم با اینکه عقب بود ولی بازی را ببرد یا تساوی کند – بله» به این معنی می باشد که هوفنهایم از تیم فوتبال مقابل عقب باشد ولی بازی را ببردیا تساوی کند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین با اینکه عقب بود ولی بازی را ببرد یا تساوی کند – بله» به این معنی می باشد که هرتابرلین از تیم فوتبال مقابل عقب باشد ولی بازی را ببرد یا تساوی کند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین با اینکه عقب بود ولی بازی را تساوی کند – بله» به این معنی می باشد که هرتابرلین از تیم فوتبال مقابل عقب باشد ولی بازی را تساوی کند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم با اینکه عقب بود ولی بازی را ببرد یا تساوی کند – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «هوفنهایم از تیم فوتبال مقابل عقب باشد ولی بازی را ببرد یا تساوی کند» رخ ندهد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین با اینکه عقب بود ولی بازی را ببرد یا تساوی کند – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «هرتابرلین از تیم فوتبال مقابل عقب باشد ولی بازی را ببرد یا تساوی کند» رخ ندهد.

تساوی + مجموع

این انتخاب دارای ۱۵ انتخاب  می باشد. که دو انتخاب از این انتخاب ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تساوی و مجموع <1.5 – بله» به این معنی می باشد که بازی تساوی می شود و مجموع گل دو تیم فوتبال کمتر از ۱.۵ گل  می باشد.
 • انتخاب ی «تساوی و مجموع >2.5 – خیر» به این معنی می باشد که بازی تساوی می شود و مجموع گل دو تیم فوتبال بیشتر از ۲.۵  می باشد.

دابل شانس + مجموع

این انتخاب دارای ۱۶ انتخاب  می باشد. که دو انتخاب از این انتخاب ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هوفنهایم یا تیم فوتبال هرتابرلین + مجموع کمتر از ۲.۵ – بله» به معنی برد هوفنهایم یا برد هرتابرلین و مجموع گل دو تیم فوتبال کمتر از ۲.۵  می باشد.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هوفنهایم یا تیم فوتبال هرتابرلین + مجموع بیشتر از ۳.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «برد تیم فوتبال هوفنهایم یا هرتابرلین و مجموع بیشتر از ۳.۵ رخ ندهد »

هر دو تیم فوتبال گل می زنند بله/خیر + مجموع

 • انتخاب ی «هر دو تیم فوتبال گل میزنند – بله + مجموع بیشتر از ۲.۵» به این معنی می باشد که هر دو تیم فوتبال گل می زنند و مجموع گل دو تیم فوتبال بیشتر از ۲.۵ می شد.
 • انتخاب ی «هر دو تیم فوتبال گل میزنند – خیر + مجموع بیشتر از ۲.۵» به این معنی می باشد که هر دو تیم فوتبال گل نمی زنند و مجموع گل دو تیم فوتبال بیشتر از ۲.۵ می شد.
 • انتخاب ی «هر دو تیم فوتبال گل میزنند – بله + مجموع کمتر از ۲.۵» به این معنی می باشد که هر دو تیم فوتبال گل می زنند و مجموع گل دو تیم فوتبال کمتر از ۲.۵ می شد.
 • انتخاب ی «هر دو تیم فوتبال گل میزنند – خیر + مجموع کمتر از ۲.۵» به این معنی می باشد که هر دو تیم فوتبال گل نمی زنند و مجموع گل دو تیم فوتبال کمتر از ۲.۵ می شد.

تیم فوتبال ۱ بدون گل خوردن ببرد

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ببرد بدون اینکه گل بخورد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم بدون این که گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ببرد بدون اینکه گل بخورد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال هوفنهایم بدون این که گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود» رخ ندهد.

تیم فوتبال ۲ بدون گل خوردن ببرد

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین ببرد بدون اینکه گل بخورد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین بدون این که گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین ببرد بدون اینکه گل بخورد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال هرتابرلین بدون این که گلی دریافت کند برنده ی بازی بشود» رخ ندهد.

تیم فوتبال ۱ N گل بزند

این انتخاب ۱۴ انتخاب دارد که ۲ مورد از آن ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ۲ – ۳ گل خواهد زد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم مابین ۲ تا ۳ گل خواهد زد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ۱ گل خواهد زد – خیر» به این معنی می باشد که تعداد گل های تیم فوتبال هوفنهایم ۱ گل نخواهد بود.

تیم فوتبال ۲ N گل بزند

این انتخاب ۱۴ انتخاب دارد که ۲ مورد از آن ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین ۲ – ۳ گل خواهد زد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین مابین ۲ تا ۳ گل خواهد زد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین ۱ گل خواهد زد – خیر» به این معنی می باشد که تعداد گل های تیم فوتبال هرتابرلین ۱ گل نخواهد بود.

تیم فوتبال ۱ گل های متوالی بزند

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ۲ گل متوالی بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم پشت سر هم ۲ گل بزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ۳ گل متوالی بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم پشت سر هم ۳ گل بزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ۴ گل متوالی بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم پشت سر هم ۴ گل بزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ۲ گل متوالی بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم پشت سر هم ۲ گل نزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ۳ گل متوالی بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم پشت سر هم ۳ گل نزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم ۴ گل متوالی بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم پشت سر هم ۴ گل نزند.

تیم فوتبال ۲ گل های متوالی بزند

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین ۲ گل متوالی بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین پشت سر هم ۲ گل بزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین ۳ گل متوالی بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین پشت سر هم ۳ گل بزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ ۲ گل متوالی بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین پشت سر هم ۲ گل نزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ ۳ گل متوالی بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین پشت سر هم ۳ گل نزند.

تیم فوتبال ۱ از دقیقه تا دقیقه N گل بزند

این انتخاب ۸ انتخاب دارد که دو مورد را به عنوان نمونه برای شما خواهیم آورد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم گل ۱ خود را از دقیقه ۳۱ تا دقیقه ی ۶۰ بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم نخستین  گل خود را مابین دقایق ۳۱ تا ۶۰ بزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم گل ۱ خود را تا دقیقه ۳۰ بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم نخستین  گل خود را تا دقیقه ی ۳۰ نزند.

تیم فوتبال ۲ از دقیقه تا دقیقه N گل بزند

این انتخاب ۸ انتخاب دارد که دو مورد را به عنوان نمونه برای شما خواهیم آورد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین گل ۱ خود را از دقیقه ۳۱ تا دقیقه ی ۶۰ بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین نخستین  گل خود را مابین دقایق ۳۱ تا ۶۰ بزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین گل ۱ خود را تا دقیقه ۳۰ بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین نخستین  گل خود را تا دقیقه ی ۳۰ نزند.

تیم فوتبال ۱ گلشان را در کدام نیمه بزند

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در نیمه ۱ گل اول خود را بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم در نیمه ی اول نخستین  گل خود را به ثمر برساند.
 • «تیم فوتبال هوفنهایم در نیمه ۲ گل اول خود را بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم در نیمه ی دوم نخستین  گل خود را به ثمر برساند.
 • «تیم فوتبال هوفنهایم در نیمه ۱ گل اول خود را بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم در نیمه ی اول نخستین  گل خود را به ثمر نرساند.
 • «تیم فوتبال هوفنهایم در نیمه ۲ گل اول خود را بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم در نیمه ی دوم نخستین  گل خود را به ثمر نرساند.
 • «تیم فوتبال هوفنهایم گل نزند» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم گلی در بازی نزند.

تیم فوتبال ۲ گلشان را در کدام نیمه بزند

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین در نیمه ۱ گل اول خود را بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین در نیمه ی اول نخستین  گل خود را به ثمر برساند.
 • «تیم فوتبال هرتابرلین در نیمه ۲ گل اول خود را بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین در نیمه ی دوم نخستین  گل خود را به ثمر برساند.
 • «تیم فوتبال هرتابرلین در نیمه ۱ گل اول خود را بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین در نیمه ی اول نخستین  گل خود را به ثمر نرساند.
 • «تیم فوتبال هرتابرلین در نیمه ۲ گل اول خود را بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین در نیمه ی دوم نخستین  گل خود را به ثمر نرساند.
 • «تیم فوتبال هرتابرلین گل نزند» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین گلی در بازی نزند.

برد تیم فوتبال ۱ + مجموع ۱

در این انتخاب ۱۰ انتخاب دارید که ۲ انتخاب را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هوفنهایم و مجموع تیم فوتبال هوفنهایم بیشتر از ۰.۵  می باشد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم بازی را ببرد و مجموع تیم فوتبال هوفنهایم بیشتر از ۰.۵ می شود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۱ و مجموع تیم فوتبال ۱ کمتر از ۱.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال هوفنهایم بازی را ببرد و مجموع تیم فوتبال هوفنهایم کمتر از ۱.۵ می شود» رخ نمی دهد.

برد تیم فوتبال ۲ + مجموع ۲

در این انتخاب ۱۰ انتخاب دارید که ۲ انتخاب را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هرتابرلین و مجموع تیم فوتبال هرتابرلین بیشتر از ۰.۵  می باشد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین بازی را ببرد و مجموع تیم فوتبال هرتابرلین بیشتر از ۰.۵ می شود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۲ و مجموع تیم فوتبال ۲ کمتر از ۱.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال هرتابرلین بازی را ببرد و مجموع تیم فوتبال هرتابرلین کمتر از ۱.۵ می شود» رخ نمی دهد.

نتیجه + تعداد گل ها

در این انتخاب ۱۲ انتخاب دارید که ۲ انتخاب را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم

داد.

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هوفنهایم و تعداد گل ها ۱-۲  می باشد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم بازی را ببرد و تعداد گل ها مابین ۱ تا ۲ گل باشد.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هرتابرلین و تعداد گل ها ۵ یا بیشتر» به این عن می باشد که هرتابرلین بازی را ببرد و تعداد گل ها ۵ گل و بیشتر بیشتر بشود.

نتیجه نیمه اول یا بازی 

در این انتخاب ۶ انتخاب دارید که ۲ انتخاب را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم نیمه اول یا بازی را ببرد – بله» به این معنی می باشد که هوفنهایم نیمه ی اول یا تمام بازی را ببرد.
 • انتخاب ی «تساوی در نیمه وقت یا بعد از بازی – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «بازی در نیمه ی اول یا تمام بازی تساوی بشود» رخ ندهد.

نتیجه بازی + مجموع نیمه اول 

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هوفنهایم و مجموع نیمه اول بیشتر از ۱.۵  می باشد – بله» به این معنی می باشد که هوفنهایم بازی را ببرد و مجموع گل های دو تیم فوتبال در نیمه ی اول بیشتر از ۱.۵ بشود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هرتابرلین و مجموع نیمه اول بیشتر از ۱.۵  می باشد – بله» به این معنی می باشد که هرتابرلین بازی را ببرد و مجموع گل های دو تیم فوتبال در نیمه ی اول بیشتر از ۱.۵ بشود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هوفنهایم و مجموع نیمه اول بیشتر از ۱.۵  می باشد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «هوفنهایم بازی را ببرد و مجموع گل های دو تیم فوتبال در نیمه ی اول بیشتر از ۱.۵ بشود» رخ ندهد.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال هرتابرلین و مجموع نیمه اول بیشتر از ۱.۵  می باشد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «هرتابرلین بازی را ببرد و مجموع گل های دو تیم فوتبال در نیمه ی اول بیشتر از ۱.۵ بشود» رخ ندهد.

مجموع با نیمه ها 

 • انتخاب ی «نیمه اول مجموع بیشتر از ۰.۵  می باشد و نیمه دوم مجموع بیشتر از ۱.۵  می باشد – بله» به این معنی می باشد که در نیمه ی اول در مجموع بیشتر از ۰.۵ گل زده شود و در نیمه ی دوم در مجموع بیشتر از ۱.۵ گل زده شود.
 • انتخاب ی «نیمه اول مجموع بیشتر از ۱.۵  می باشد و نیمه دوم مجموع بیشتر از ۰.۵  می باشد – بله » به این معنی می باشد که در نیمه ی اول در مجموع بیشتر از ۱.۵ گل زده شود و در نیمه ی دوم در مجموع بیشتر از ۰.۵ گل زده شود.
 • انتخاب ی «نیمه اول مجموع بیشتر از ۰.۵  می باشد و نیمه دوم مجموع بیشتر از ۱.۵  می باشد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « در نیمه ی اول در مجموع بیشتر از ۰.۵ گل زده شود و در نیمه ی دوم در مجموع بیشتر از ۱.۵ گل زده شود» رخ ندهد.
 • انتخاب ی «نیمه اول مجموع بیشتر از ۱.۵  می باشد و نیمه دوم مجموع بیشتر از ۰.۵  می باشد – خیر» به این معنی می باشد که اینکه« در نیمه ی اول در مجموع بیشتر از ۱.۵ گل زده شود و در نیمه ی دوم در مجموع بیشتر از ۰.۵ گل زده شود» رخ ندهد.

دو نیمه توسط تیم فوتبال های مختلف برده شود 

 • انتخاب ی «دو نیمه توسط تیم فوتبال های مختلف برده شود – بله» به این معنی می باشد که یکی از دو تیم فوتبال هر دو نیمه ی بازی را ببرد.
 • انتخاب ی «دو نیمه توسط تیم فوتبال های مختلف برده شود – خیر» به این معنی می باشد که یکی از دو تیم فوتبال هر دو نیمه ی بازی را نبرد.

امتیاز ارسال شده – شرط گروهی 

در این انتخاب ۹ انتخاب دارید که ۱ انتخاب را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

انتخاب ی «نتیجه دقیق ۰-۰ یا ۱-۰ یا ۰-۱ – بله» به این معنی می باشد که نتیجه ی دقیق بازی ۰۰ یا ۱ بر ۰ به نفع تیم فوتبال ۱ یا ۱ بر صفر به نفع تیم فوتبال ۲ رقم خواهد خورد.

مجموع تعداد دقیق گل های فردی تیم فوتبال ۱ 

 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال هوفنهایم ۰  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هوفنهایم ۰ خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال هوفنهایم ۱  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هوفنهایم ۱ خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال هوفنهایم ۲  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هوفنهایم ۲ خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال هوفنهایم ۳  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هوفنهایم ۳ خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال ۱-۲ گل یا بیشتر» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هوفنهایم ۲ گل یا بیشتر خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال ۱-۳ گل یا بیشتر» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هوفنهایم ۳ گل یا بیشتر خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال ۱-۴ گل یا بیشتر» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هوفنهایم ۴ گل یا بیشتر خواهد بود.

مجموع تعداد دقیق گل های فردی تیم فوتبال ۲ 

 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال هرتابرلین ۰  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هرتابرلین ۰ خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال هرتابرلین ۱  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هرتابرلین ۱ خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال هرتابرلین ۲  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هرتابرلین ۲ خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع فردی تیم فوتبال هرتابرلین ۳  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هرتابرلین ۳ خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال ۱-۲ گل یا بیشتر» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هرتابرلین ۲ گل یا بیشتر خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال ۱-۳ گل یا بیشتر» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هرتابرلین ۳ گل یا بیشتر خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال ۱-۴ گل یا بیشتر» به این معنی می باشد که مجموع گل تیم فوتبال هرتابرلین ۴ گل یا بیشتر خواهد بود.

گل های متوالی یک تیم فوتبال 

 • انتخاب ی «گل متوالی توسط یک تیم فوتبال – بله ۲» به این معنی می باشد که ۲ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم فوتبال به ثمر خواهد رسید.
 • انتخاب ی «گل متوالی توسط یک تیم فوتبال – بله ۳» به این معنی می باشد که ۳ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم فوتبال به ثمر خواهد رسید.
 • انتخاب ی «گل متوالی توسط یک تیم فوتبال – بله ۴» به این معنی می باشد که ۴ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم فوتبال به ثمر خواهد رسید.
 • انتخاب ی «گل متوالی توسط یک تیم فوتبال – خیر ۲» به این معنی می باشد که ۲ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم فوتبال به ثمر نخواهد رسید.
 • انتخاب ی «گل متوالی توسط یک تیم فوتبال – خیر ۳» به این معنی می باشد که ۳ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم فوتبال به ثمر نخواهد رسید.
 • انتخاب ی «گل متوالی توسط یک تیم فوتبال – خیر ۴» به این معنی می باشد که ۴ گل پشت سر هم توسط یکی از دو تیم فوتبال به ثمر نخواهد رسید.

در هر دو نیمه گل بزنند 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در هر دو نیمه گل بزند» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم در هر دو نیمه ی بازی گل بزند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین در هر دو نیمه گل بزند» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم در هر دو نیمه ی بازی گل بزند.

گل اول را بزند و ببرد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم نخستین  گل را میزند و می برد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم گل اول بازی را بزند و بازی را ببرد .
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین نخستین  گل را میزند و می برد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین گل اول بازی را بزند و بازی را ببرد .
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم نخستین  گل را میزند و می برد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال هوفنهایم گل اول بازی را بزند و بازی را ببرد» رخ ندهد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین نخستین  گل را میزند و می برد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال هرتابرلین گل اول بازی را بزند و بازی را ببرد» رخ ندهد

گل اول را بزند و تساوی کند 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم نخستین  گل را میزند و بازی تساوی می شود – بله» به این معنی می باشد که هوفنهایم گل اول بازی را می زند و بازی در نهایت تساوی می شود.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین نخستین  گل را میزند و بازی تساوی می شود – بله» به این معنی می باشد که هرتابرلین گل اول بازی را می زند و بازی در نهایت تساوی می شود.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم نخستین  گل را میزند و بازی تساوی می شود – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «هوفنهایم گل اول بازی را می زند و بازی در نهایت تساوی می شود» رخ نمی دهد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین نخستین  گل را میزند و بازی تساوی می شود – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « هرتابرلین گل اول بازی را می زند و بازی در نهایت تساوی می شود» رخ نمی دهد.

گل اول را بزند و ببازد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم نخستین  گل را میزند و می بازد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم گل اول بازی را بزند و بازی را ببازد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین نخستین  گل را میزند و می بازد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین گل اول بازی را بزند و بازی را ببازد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم نخستین  گل را میزند و می بازد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال هوفنهایم گل اول بازی را بزند و بازی را ببازد» رخ نمی دهد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین نخستین  گل را میزند و می بازد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال هرتابرلین گل اول بازی را بزند و بازی را ببازد» رخ نمی دهد.

زمان گل اول 

 • انتخاب ی «نخستین  گل مسابقه – از دقیقه ۱ تا دقیقه ۲۷ زده می شود» به این معنی می باشد که گل اول مسابقه مابین دقایق ۱ تا ۲۷ زده خواهد شد.
 • انتخاب ی «گل اولی وجود نخواهد داشت» به این معنی می باشد که گلی در بازی زده نمی شود.
 • انتخاب ی «نخستین  گل مسابقه – از دقیقه ۲۸ تا دقیقه ۹۰ زده می شود» به این معنی می باشد که که گل اول مسابقه مابین دقایق ۲۸ تا ۹۰ زده خواهد شد.

امتیاز در طول بازی 

انتخاب ی «امتیاز ۲-۰ یا ۰-۲ در طول مسابقه – بله» به این معنی می باشد که یکی از دو تیم فوتبال با نتیجه ی ۲ بر ۰ بازی را به سود خود به پایان برساند.

گل با ضربه سر 

 • انتخاب ی «گل با ضربه سر – بله» به این معنی می باشد که یکی از گل های مسابقه با ضربه ی سر به ثمر خواهد رسید.
 • «گل با ضربه سر – خیر» به این معنی می باشد که هیچ یک از گل های مسابقه با ضربه ی سر به ثمر نخواهد رسید.

حداقل یکی از تیم فوتبال ها گل خواهد زد 

این انتخاب ۶ انتخاب دارد که دو انتخاب را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «حداقل یکی از تیم فوتبال ها امتیاز بیشتر از ۱.۵ گل خواهد زد – بله» به این معنی می باشد که حداقل یکی از تیم فوتبال ها بیشتر از ۱.۵ گل خواهد زد.
 • انتخاب ی «حداقل یکی از تیم فوتبال ها امتیاز بیشتر از ۳.۵ گل خواهد زد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « حداقل یکی از تیم فوتبال ها بیشتر از ۱.۵ گل خواهد زد» رخ نخواهد داد.

مجموع تیم فوتبال ۱ در دقیقه 

این انتخاب دارای ۱۰ انتخاب  می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۱ در ۳۰ دقیقه» به این معنی می باشد که مجموع گل های تیم فوتبال ۱ در دقیقه ی ۳۰ مسابقه بیشتر ۱ گل خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۲.۵ در ۷۵ دقیقه» به این معنی می باشد که مجموع گل های تیم فوتبال ۱ در دقیقه ی ۷۵ مسابقه بیشتر ۲.۵ گل خواهد بود.

تیم فوتبال ۱ گل های مشخصی را بزند + نتیجه 

این انتخاب دارای ۷ انتخاب  می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم فوتبال ۱ – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ نخستین  گل مسابقه را به ثمر رسانده و تیم فوتبال ۱ برنده ی مسابقه بشود.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم فوتبال ۲ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال ۱ نخستین  گل مسابقه را به ثمر رسانده و در نهایت تیم فوتبال ۲ بازی را ببرد» رخ نمی دهد.

تیم فوتبال ۲ گل های مشخصی را بزند + نتیجه 

این انتخاب دارای ۷ انتخاب  می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم فوتبال ۱ – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۲ نخستین  گل مسابقه را به ثمر رسانده و تیم فوتبال ۱ برنده ی مسابقه بشود.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم فوتبال ۲ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال ۲ نخستین  گل مسابقه را به ثمر رسانده و در نهایت تیم فوتبال ۲ بازی را ببرد» رخ نمی دهد.

تیم فوتبال ۱ گل های مشخصی را بزند + دابل شانس 

این انتخاب دارای ۷ انتخاب  می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم فوتبال ۱ یا تساوی – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ گل اول بازی را به ثمر برساند و در نهایت تیم فوتبال ۱ بازی را ببرد یا تساوی کند .
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم فوتبال ۱ یا تساوی – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال ۱ گل اول بازی را به ثمر برساند و در نهایت تیم فوتبال ۱ بازی را ببرد یا تساوی کند » رخ نمی دهد.

تیم فوتبال ۲ گل های مشخصی را بزند + دابل شانس 

این انتخاب دارای ۷ انتخاب  می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم فوتبال ۱ یا تساوی – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۲ گل اول بازی را به ثمر برساند و در نهایت تیم فوتبال ۱ بازی را ببرد یا تساوی کند .
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ گل شماره ۱ را بزند + برد تیم فوتبال ۱ یا تساوی – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال ۲ گل اول بازی را به ثمر برساند و در نهایت تیم فوتبال ۱ بازی را ببرد یا تساوی کند » رخ نمی دهد.

هر دو تیم فوتبال گل بزنند + دابل شانس 

 • انتخاب ی «حداقل یک تیم فوتبال گل نزند و برد تیم فوتبال ۱ یا تساوی – بله» به این معنی می باشد که حداقل یکی از تیم فوتبال ها گل نزند و تیم فوتبال ۱ ببرد یا تساوی کند.
 • انتخاب ی «حداقل یک تیم فوتبال گل نزند و برد تیم فوتبال ۲ یا تساوی – بله» به این معنی می باشد که حداقل یکی از تیم فوتبال ها گل نزند و تیم فوتبال ۲ ببرد یا تساوی کند.
 • انتخاب ی «حداقل یک تیم فوتبال گل نزند و برد تیم فوتبال ۱ یا تساوی – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «حداقل یکی از تیم فوتبال ها گل نزند و تیم فوتبال ۱ ببرد یا تساوی کند» رخ ندهد.
 • انتخاب ی «حداقل یک تیم فوتبال گل نزند و برد تیم فوتبال ۲ یا تساوی – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «حداقل یکی از تیم فوتبال ها گل نزند و تیم فوتبال ۲ ببرد یا تساوی کند» رخ ندهد.

در هر دو نیمه گل بزند 

 • انتخاب ی «فقط تیم فوتبال ۱ در هر دو نیمه گل بزند – بله» به این معنی می باشد که تنها تیم فوتبال ۱ در هر دو نیمه گل بزند.
 • انتخاب ی «فقط تیم فوتبال ۱ در هر دو نیمه گل بزند – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تنها تیم فوتبال ۱ در هر دو نیمه گل بزند» رخ ندهد.
 • انتخاب ی «فقط یک تیم فوتبال در هر دو نیمه گل بزند – بله» به این معنی می باشد که فقط یکی از دو تیم فوتبال در هر دو نیمه گل بزند.
 • انتخاب ی «فقط یک تیم فوتبال در هر دو نیمه گل بزند – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «فقط یکی از دو تیم فوتبال در هر دو نیمه گل بزند» رخ ندهد.
 • انتخاب ی «فقط تیم فوتبال ۲ در هر دو نیمه گل بزند – بله» به این معنی می باشد که تنها تیم فوتبال ۲ در هر دو نیمه گل بزند.
 • انتخاب ی «فقط تیم فوتبال ۲ در هر دو نیمه گل بزند – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تنها تیم فوتبال ۲ در هر دو نیمه گل بزند» رخ نمی دهد.

نتیجه پس از دو گل 

 • انتخاب ی «پس از گل دو زده شده ۲:۰» به این معنی می باشد که زمانیکه دو گل در بازی زده شده نتیجه بر ۰ به نفع تیم فوتبال ۱ خواهد بود.
 • انتخاب ی «پس از دو گل زده شده ۱:۱» به این معنی می باشد که زمانیکه دو گل در بازی زده شده نتیجه ۱ بر ۱ خواهد بود.
 • انتخاب ی «پس از دو گل زده شده ۰:۲» به این معنی می باشد که زمانیکه دو گل در بازی زده شده نتیجه بر ۰ به نفع تیم فوتبال ۲ خواهد بود.
 • انتخاب ی «دو گل زده نخواهند شد» به این معنی می باشد که ۲ گل در بازی زده نمی شود.

نتیجه پس از سه گل 

 • انتخاب ی «پس از سه گل زده شده ۳:۰» به این معنی می باشد که زمانیکه که ۳ گل در بازی زده شود نتیجه ی بازی ۳ بر ۰ به نفع تیم فوتبال ۱ خواهد بود.
 • انتخاب ی «پس از سه گل زده شده ۱:۲» به این معنی می باشد که زمانیکه که ۳ گل در بازی زده شود نتیجه ی بازی ۲ بر ۱ به نفع تیم فوتبال ۲ خواهد بود.
 • انتخاب ی «پس از سه گل زده شده ۲:۱» به این معنی می باشد که زمانیکه که ۳ گل در بازی زده شود نتیجه ی بازی ۲ بر ۱ به نفع تیم فوتبال ۱ خواهد بود.
 • انتخاب ی «پس از سه گل زده شده ۰:۳» به این معنی می باشد که زمانیکه که ۳ گل در بازی زده شود نتیجه ی بازی به نفع تیم فوتبال ۲ خواهد بود.
 • انتخاب ی «سه گل زده نخواهند شد» به این معنی می باشد که گلی در بازی زده نمی شود.

دابل شانس + مجموع تیم فوتبال ۲ 

در این انتخاب ۱۴ انتخاب داریم که دو مورد از آن ها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۲ یا تساوی و مجموع تیم فوتبال ۲ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معنی می باشد که یا تیم فوتبال ۲ ببرد یا تساوی کند و مجموع گل تیم فوتبال ۲ بیشتر از ۰.۵ بشود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۲ یا تساوی و مجموع تیم فوتبال ۲ کمتر از ۲.۵ – بله» به این معنی می باشد که این اتفاق که « یا تیم فوتبال ۲ ببرد یا تساوی کند و مجموع گل تیم فوتبال ۲ کمتر از ۲.۵ بشود» رخ نمی دهد.

تساوی + مجموع تیم فوتبال ۱ 

 • انتخاب ی «تساوی و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معنی می باشد که بازی تساوی می شود و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ خواهد شد.
 • انتخاب ی «تساوی و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «بازی تساوی می شود و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ خواهد شد» رخ نمی دهد.

تساوی + مجموع تیم فوتبال ۲ 

 • انتخاب ی «تساوی و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معنی می باشد که بازی تساوی می شود و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ خواهد شد.
 • انتخاب ی «تساوی و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «بازی تساوی می شود و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ خواهد شد» رخ نمی دهد.

برد تیم فوتبال ۱ + مجموع تیم فوتبال ۲ 

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۱ و مجموع تیم فوتبال ۲ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ بازی را ببرد و مجموع تیم فوتبال ۲ بیشتر از ۰.۵ بشود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۱ و مجموع تیم فوتبال ۲ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال ۱ بازی را ببرد و مجموع تیم فوتبال ۲ بیشتر از ۰.۵ بشود» رخ نمی دهد.

برد تیم فوتبال ۲ + مجموع تیم فوتبال ۱ 

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۲ و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۲ بازی را ببرد و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۲ و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال ۲ بازی را ببرد و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود» رخ نمی دهد.

دوره های زمانی بدون گل 

 • انتخاب ی «حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۷.۵ دقیقه  می باشد – بله» به این معنی می باشد که کمترین فاصله ی زمانی برای این که گل زده شود کمتر از ۷.۵ دقیقه  می باشد.
 • انتخاب ی «حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۷.۵ دقیقه  می باشد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که« کمترین فاصله ی زمانی برای این که گل زده شود کمتر از ۷.۵ دقیقه  می باشد» رخ نمی دهد.
 • انتخاب ی «حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۴۸.۵ دقیقه  می باشد – بله» به این معنی می باشد که کمترین فاصله ی زمانی برای این که گل زده شود کمتر از ۴۸.۵ دقیقه  می باشد.
 • انتخاب ی «حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۴۸.۵ دقیقه  می باشد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «کمترین فاصله ی زمانی برای این که گل زده شود کمتر از ۴۸.۵ دقیقه  می باشد» رخ نمی دهد.

هر دو تیم فوتبال حداقل در یک نیمه دقیقه گل بزنند 

 • انتخاب ی «هر دوی این تیم فوتبال ها حداقل در یک نیمه گل بزنند – بله» به این معنی می باشد که هر دو تیم فوتبال حداقل در یکی از نیمه ها گل بزنند.
 • انتخاب ی «هر دوی این تیم فوتبال ها حداقل در یک نیمه گل بزنند – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « هر دو تیم فوتبال حداقل در یکی از نیمه ها گل بزنند» رخ نمی دهد.

برد یا نتیجه دقیق 

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۱ یا ۰-۰ – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ ببرد یا بازی با نتیجه ی صفر صفر به اتمام برسد.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۲ یا ۰-۰» – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۲ ببرد یا بازی با نتیجه ی صفر صفر به اتمام برسد.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۱ یا ۰-۰ یا ۰-۱ – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ ببرد یا بازی با نتیجه ی صفر صفر یا با نتیجه ی ۱ بر ۰ به سود تیم فوتبال ۱ به اتمام برسد.

تیم فوتبال ۱، تمام گلها در یک طرف زمین به ثمر برسند 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱، تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ تمام گل هایش را در یک سمت زمین به ثمر برساند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱، تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال ۱ تمام گل هایش را در یک سمت زمین به ثمر برساند» رخ نمی دهد.

تیم فوتبال ۲، تمام گلها در یک طرف زمین به ثمر برسند 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲، تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۲ تمام گل هایش را در یک سمت زمین به ثمر برساند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲، تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال ۲ تمام گل هایش را در یک سمت زمین به ثمر برساند» رخ نمی دهد.

تیم فوتبال ۱مجموع دقایق گل ها 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ – مجموع دقایق گل بیشتر از ۷۲.۵  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع دقایقی که توسط تیم فوتبال ۱ گل زده می شود بیشتر از ۷۲.۵ می شود.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ – مجموع دقایق گل کمتر از ۷۲.۵  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع دقایقی که توسط تیم فوتبال ۱ گل زده می شود کمتر از ۷۲.۵ می شود.

تیم فوتبال ۲مجموع دقایق گل ها 

انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ – مجموع دقایق گل بیشتر از ۵۲.۵  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع دقایقی که توسط تیم فوتبال ۲ گل زده می شود بیشتر از ۵۲.۵ می شود.

انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ – مجموع دقایق گل کمتر از ۵۲.۵  می باشد» به این معنی می باشد که مجموع دقایقی که توسط تیم فوتبال ۲ گل زده می شود کمتر از ۷۲.۵ می شود.

تعداد دقیق 

این انتخاب چندین انتخاب دارد که دو مورد از آن ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «مجموع ۱ و یا کمتر – بله» به این معنی می باشد که مجموع گل دو تیم فوتبال ۱ گل یا کمتر خواهد بود.
 • انتخاب ی «مجموع از ۲ تا ۳ – خیر» به این معنی می باشد که مجموع گل دو تیم فوتبال مابین ۲ تا ۳ گل نخواهد بود.

تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد 

 • انتخاب ی «تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – بله» به این معنی می باشد که تمام گل های بازی در یک سمت زمین به ثمر می رسند.
 • انتخاب ی «تمام گل ها در یک طرف زمین به ثمر برسد – خیر» به این معنی می باشد که تمام گل های بازی در یک سمت زمین به ثمر می رسند.

عقب بیفتد و بعد بازی را ببرد – تیم فوتبال ۱ 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم عقب می افتد اما بازی را ببرد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم عقب می افتد اما بازی را ببرد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال هوفنهایم از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد» رخ نمی دهد.

عقب بیفتد و بعد بازی را ببرد – تیم فوتبال ۲ 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین عقب می افتد اما بازی را ببرد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین عقب می افتد اما بازی را ببرد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال هرتابرلین از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد» رخ نمی دهد.

یکی از دو تیم فوتبال ابتدا عقب بیفتد و بعد بازی را ببرد 

 • انتخاب ی «یکی از دو تیم فوتبال ابتدا عقب بیفتد و بعد بازی را ببرد – بله» به این معنی می باشد که یکی از دو تیم فوتبال از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد.
 • انتخاب ی «یکی از دو تیم فوتبال ابتدا عقب بیفتد و بعد بازی را ببرد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «یکی از دو تیم فوتبال از حریفش عقب می افتد اما در نهایت بازی را می برد» رخ نمی دهد.

زمان آخرین گل 

 • انتخاب ی «آخرین گل در ظرف دقیقه ۱ تا دقیقه ۷۴ زده خواهد شد – بله» به این معنی می باشد که آخرین گل بازی از دقیقه ی۱ تا ۷۴ زده خواهد شد.
 • انتخاب ی «آخرین گل در ظرف دقیقه ۷۵ تا دقیقه ۹۰ زده خواهد شد – بله» به این معنی می باشد که آخرین گل بازی از دقیقه ی ۷۵ تا ۹۰ زده خواهد شد.
 • انتخاب ی «بدون آخرین گل» به این معنی می باشد که بازی گلی نخواهد داشت.

تیم فوتبال ها، زمان گل 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در بازه زمانی ۱:۰۰ تا ۱۰:۵۹ دقیقه گل می زند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم در بازه ی زمانی ۱ تا ده دقیقه و پنجاه و نه ثانیه گل می زند.
 • «تیم فوتبال هرتابرلین در بازه زمانی ۱:۰۰ تا ۱۰:۵۹ دقیقه گل می زند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین در بازه ی زمانی ۱ تا ده دقیقه و پنجاه و نه ثانیه گل می زند.
 • «تیم فوتبال هوفنهایم در بازه زمانی ۱:۰۰ تا ۱۰:۵۹ دقیقه گل می زند – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که« تیم فوتبال هوفنهایم در بازه ی زمانی ۱ تا ده دقیقه و پنجاه و نه ثانیه گل می زند» رخ ندهد.
 • «تیم فوتبال هرتابرلین در بازه زمانی ۱:۰۰ تا ۱۰:۵۹ دقیقه گل می زند – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال هرتابرلین در بازه ی زمانی ۱ تا ده دقیقه و پنجاه و نه ثانیه گل می زند» رخ ندهد.

تیم فوتبال ۱ در هر دو نیمه یک گل بزند 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در هر دو نیمه گل بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم در هر دو نیمه گل می زند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در هر دو نیمه گل بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هوفنهایم در هر دو نیمه گل نمی زند.

تیم فوتبال ۲ در هر دو نیمه یک گل بزند 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین در هر دو نیمه گل بزند – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین در هر دو نیمه گل می زند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین در هر دو نیمه گل بزند – خیر» به این معنی می باشد که تیم فوتبال هرتابرلین در هر دو نیمه گل نمی زند.

تیم فوتبال ۱ دقیقاً با اختلاف یک گل ببرد یا تساوی خواهد کرد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم دقیقا با اختلاف یک گل ببرد یا تساوی می کند – بله» به این معنی می باشد که هوفنهایم دقیقاً با اختلاف ۱ گل ببرد یا تساوی کند .
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم دقیقا با اختلاف یک گل ببرد یا تساوی می کند – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «هوفنهایم دقیقاً با اختلاف ۱ گل ببرد یا تساوی کند» رخ ندهد.

تیم فوتبال ۲ دقیقاً با اختلاف یک گل ببرد یا تساوی خواهد کرد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین دقیقا با اختلاف یک گل ببرد یا تساوی می کند – بله» به این معنی می باشد که هرتابرلین دقیقاً با اختلاف ۱ گل ببرد یا تساوی کند .
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین دقیقا با اختلاف یک گل ببرد یا تساوی می کند – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « هرتابرلین دقیقاً با اختلاف ۱ گل ببرد یا تساوی کند» رخ ندهد.

زمان پیشتازی تیم فوتبال ۱ (دقیقه

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در بعد از دقیقه ۱۵.۵ پیشی بگیرد» به این معنی می باشد که هوفنهایم بعد از دقیقه ی ۱۵.۵ بازی از تیم فوتبال مقابل جلو می افتد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در قبل از دقیقه ۱۵.۵ پیشی بگیرد» به این معنی می باشد که هوفنهایم قبل از دقیقه ی ۱۵.۵ بازی از تیم فوتبال مقابل جلو می افتد.

زمان پیشتازی تیم فوتبال ۲ (دقیقه

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین در بعد از دقیقه ۰.۵ پیشی بگیرد» به این معنی می باشد که هرتابرلین بعد از دقیقه ی ۰.۵ بازی از تیم فوتبال مقابل جلو می افتد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین در قبل از دقیقه ۰.۵ پیشی بگیرد» به این معنی می باشد که هرتابرلین قبل از دقیقه ی ۰.۵ بازی از تیم فوتبال مقابل جلو می افتد.

مدت زمان تساوی (دقیقه) 

 • انتخاب ی «برای بعد از دقیقه ۳۸.۵ تساوی» به این معنی می باشد که بعد از دقیقه ی ۳۸.۵ بازی تساوی می شود.
 • انتخاب ی «برای قبل از دقیقه ۳۸.۵ تساوی» به این معنی می باشد که قبل از دقیقه ی ۳۸.۵ بازی تساوی می شود.

تیم فوتبال ۱ هر دو نیمه را ببرد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در هر دو نیمه ببرد – بله» به این معنی می باشد که هوفنهایم هر دو نیمه ی بازی را ببرد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در هر دو نیمه ببرد – خیر» به این معنی می باشد که هوفنهایم هر دو نیمه ی بازی را نبرد.

تیم فوتبال ۲ هر دو نیمه را ببرد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین در هر دو نیمه ببرد – بله» به این معنی می باشد که هرتابرلین هر دو نیمه ی بازی را ببرد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین در هر دو نیمه ببرد – خیر» به این معنی می باشد که هرتابرلین هر دو نیمه ی بازی را نبرد.

تساوی در هر دو نیمه 

 • انتخاب ی «تساوی در هر دو نیمه – بله» به این معنی می باشد که هر دو نیمه تساوی می شود.
 • انتخاب ی «تساوی در هر دو نیمه – خیر» به این معنی می باشد که هر دو نیمه تساوی نمی شود.

تیم فوتبال ۱ نخستین  گلش را در بازه زمانی می زند 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم آخرین گلش را از دقیقه ۱ تا دقیقه ۶۵ می زند – بله» به این معنی می باشد که هوفنهایم آخرین گلش را مابین دقایق ۱ تا ۶۵ خواهد زد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم آخرین گلش را از دقیقه ۱ تا دقیقه ۶۵ می زند – خیر» به این معنی می باشد که هوفنهایم آخرین گلش را مابین دقایق ۱ تا ۶۵ نخواهد زد.

تیم فوتبال ۲ نخستین  گلش را در بازه زمانی می زند 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین آخرین گلش را از دقیقه ۱ تا دقیقه ۶۵ می زند – بله» به این معنی می باشد که هرتابرلین آخرین گلش را مابین دقایق ۱ تا ۶۵ خواهد زد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین آخرین گلش را از دقیقه ۱ تا دقیقه ۶۵ می زند – خیر» به این معنی می باشد که هرتابرلین آخرین گلش را مابین دقایق ۱ تا ۶۵ نخواهد زد.

تیم فوتبال ۱ آخرین گلش را در بازه زمانی می زند 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم آخرین گلش را از دقیقه ۵۶ تا دقیقه ۹۰ می زند – بله» به این معنی می باشد که هوفنهایم آخرین گلش را مابین دقایق ۵۶ تا ۹۰ خواهد زد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم آخرین گلش را از دقیقه ۵۶ تا دقیقه ۹۰ می زند – خیر» به این معنی می باشد که هوفنهایم آخرین گلش را مابین دقایق ۵۶ تا ۹۰ نخواهد زد.

تیم فوتبال ۲ آخرین گلش را در بازه زمانی می زند 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین آخرین گلش را از دقیقه ۵۶ تا دقیقه ۹۰ می زند – بله» به این معنی می باشد که هرتابرلین آخرین گلش را مابین دقایق ۵۶ تا ۹۰ خواهد زد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین آخرین گلش را از دقیقه ۵۶ تا دقیقه ۹۰ می زند – خیر» به این معنی می باشد که هرتابرلین آخرین گلش را مابین دقایق ۵۶ تا ۹۰ نخواهد زد.

تیم فوتبال ۱ در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد – بله» به این معنی می باشد که هوفنهایم در طول بازی از حریف خود پیش بیفتد و بازی را نبازد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هوفنهایم در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « هوفنهایم در طول بازی از حریف خود پیش بیفتد و بازی را نبازد» رخ ندهد.

تیم فوتبال ۲ در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد – بله» به این معنی می باشد که هرتابرلین در طول بازی از حریف خود پیش بیفتد و بازی را نبازد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال هرتابرلین در بازی پیشی بگیرد و بازی را نبازد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « هرتابرلین در طول بازی از حریف خود پیش بیفتد و بازی را نبازد» رخ ندهد.

بازیکن تیم فوتبال ۱ کارت قرمز بگیرد

 • انتخاب ی «بازیکن هوفنهایم کارت قرمز بگیرد – بله» به این معنی می باشد که بازیکن هوفنهایم کارت قرمز بگیرد.
 • انتخاب ی «بازیکن هوفنهایم کارت قرمز بگیرد – خیر» به این معنی می باشد که بازیکن هوفنهایم کارت قرمز نگیرد.

بازیکن تیم فوتبال ۲ کارت قرمز دریافت کن

 • انتخاب ی «بازیکن هرتابرلین کارت قرمز بگیرد – بله» به این معنی می باشد که بازیکن هرتابرلین کارت قرمز بگیرد.
 • انتخاب ی «بازیکن هرتابرلین کارت قرمز بگیرد – خیر» به این معنی می باشد که بازیکن هرتابرلین کارت قرمز نگیرد.

انتخاب کارت قرمز 

 • انتخاب ی «کارت قرمز – بله» به این معنی می باشد که در بازی شاهد کارت قرمز خواهیم بود.
 • انتخاب ی «کارت قرمز – خیر» به این معنی می باشد که در بازی شاهد کارت قرمز خواهیم بود.

آیا یک پنالتی اعلام شده گل می شود 

 • انتخاب ی «پنالتی گرفتن و گل شدن پنالتی» به این معنی می باشد که پنالتی گرفته شده و گل می شود.
 • انتخاب ی «پنالتی گرفتن و گل نشدن پنالتی» به این معنی می باشد که پنالتی گرفته شده و گل نمی شود.

تیم فوتبال ۱ پنالتی را گل خواهد کرد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ یک پنالتی بگیرد و گل بزند» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ پنالتی بگیرد و آن را گل کند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ یک پنالتی بگیرد و گل نزند» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ پنالتی بگیرد و آن را گل نکند.

تیم فوتبال ۲ پنالتی را گل خواهد کرد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ یک پنالتی بگیرد و گل بزند» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۲ پنالتی بگیرد و آن را گل کند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ یک پنالتی بگیرد و گل نزند» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۲ پنالتی بگیرد و آن را گل نکند.

گل زده با ضربه پا 

 • انتخاب ی «گل با ضربه پا – بله» به این معنی می باشد که گل با ضربه ی پا در بازی خواهیم داشت.
 • انتخاب ی «گل با ضربه پا – خیر» به این معنی می باشد که گل با ضربه ی پا در بازی نخواهیم داشت.

تیم فوتبال ۱ در طول مسابقه با تعداد مشخصی گل در طول بازی عقب می افتد و بازی را نمی بازد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ یا ۲ گل در طول بازی عقب می افتد و بازی را نمی بازد -بله» به این معنی می باشد که یکی از تیم فوتبال ها در طول بازی عقب می افتد ولی بازی را نمی بازد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ یا ۲ گل در طول بازی عقب می افتد و بازی را نمی بازد -خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «یکی از تیم فوتبال ها در طول بازی عقب می افتد ولی بازی را نمی بازد» رخ نمی دهد.

تیم فوتبال ۱ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ نیمه ی اول بازی را نبرد ولی تمام بازی را به سود خود به پایان برساند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال ۱ نیمه ی اول بازی را نبرد ولی تمام بازی را به سود خود به پایان برساند» رخ ندهد.

تیم فوتبال ۲ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد 

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۲ نیمه ی اول بازی را نبرد ولی تمام بازی را به سود خود به پایان برساند.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۲ نیمه اول را ببرد و بازی را نبرد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال ۲  نیمه ی اول بازی را نبرد ولی تمام بازی را به سود خود به پایان برساند» رخ ندهد.

هر تیم فوتبالی در طول بازی عقب بیفتد و بازی را نبازد 

 • انتخاب ی «هر تیم فوتبالی که عقب بیافتد و نبازد – بله» به این معنی می باشد که هر تیم فوتبالی که از تیم فوتبال مقابل عقب افتاد بازی را نبازد.
 • انتخاب ی «هر تیم فوتبالی که عقب بیافتد و نبازد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «هر تیم فوتبالی که از تیم فوتبال مقابل عقب افتاد بازی را نبازد» رخ ندهد.

هر تیم فوتبالی با N گل در طول بازی عقب بیفتد و بازی را نبازد 

 • انتخاب ی «هر تیم فوتبالی توسط ۲ گل در طول مسابقه عقب بیفتد و نبازد – بله» به این معنی می باشد که هر تیم فوتبالی که از تیم فوتبال مقابل ۲ گل عقب افتاد بازی را نبازد.
 • انتخاب ی «هر تیم فوتبالی توسط ۲ گل در طول مسابقه عقب بیفتد و نبازد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « هر تیم فوتبالی که از تیم فوتبال مقابل ۲ گل عقب افتاد بازی را نبازد» رخ ندهد.

هیچ یک در هر دو نیمه گل نزنند

 • انتخاب ی «هیچ کدام از تیم فوتبال ها در هر دو نیمه گل نزنند – بله» به این معنی می باشد که هیچ یک از دو تیم فوتبال در هر دو نیمه ی اول و دوم گل نزنند.
 • انتخاب ی «هیچ کدام از تیم فوتبال ها در هر دو نیمه گل نزنند – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «هیچ یک از دو تیم فوتبال در هر دو نیمه ی اول و دوم گل نزنند» رخ ندهد.

هر دو تیم فوتبال در هر دو نیمه گل بزنند 

 • انتخاب ی «هر دو تیم فوتبال در هر دو نیمه گل خواهند زد – بله» به این معنی می باشد که هر دو تیم فوتبال در هر دو نیمه گل می زنند.
 • انتخاب ی «هر دو تیم فوتبال در هر دو نیمه گل خواهند زد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « هر دو تیم فوتبال در هر دو نیمه گل می زنند» رخ نمی دهد.

برد تیم فوتبال ۱ یا تساوی + مجموع تیم فوتبال ۱ 

این انتخاب دارای ۱۰ انتخاب  می باشد که دو مورد از آنها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۱ تساوی و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۱.۵ – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ یا ببرد یا تساوی کند و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از۱.۵ بشود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۱ تساوی و مجموع تیم فوتبال ۱ کمتر از ۲.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «تیم فوتبال ۱ یا ببرد یا تساوی کند و مجموع تیم فوتبال ۱ کمتر از ۲.۵ بشود» رخ نمی دهد.

برد تیم فوتبال ۲ یا تساوی + مجموع تیم فوتبال ۱ 

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۲ یا تساوی و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۲ ببرد یا تساوی کند و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۲ یا تساوی و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال ۲ ببرد یا تساوی کند و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود» رخ نمی دهد.

برد تیم فوتبال ۱ یا تیم فوتبال ۲ + مجموع تیم فوتبال ۱ 

 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۱ یا تیم فوتبال ۲ و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ – بله» به این معنی می باشد که تیم فوتبال ۱ یا تیم فوتبال ۲ ببرد و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود.
 • انتخاب ی «برد تیم فوتبال ۱ یا تیم فوتبال ۲ و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که « تیم فوتبال ۲ یا تیم فوتبال ۱ ببرد و مجموع تیم فوتبال ۱ بیشتر از ۰.۵ بشود» رخ نمی دهد.

تساوی یا گل

 • انتخاب ی «تعداد گل ها تساوی – بله» به این معنی می باشد که تعداد گل های دو تیم فوتبال تساوی بشود.
 • انتخاب ی «تعداد گل ها تساوی – خیر» به این معنی می باشد که تعداد گل های دو تیم فوتبال تساوی نشود.

دوره زمانی بدون گل (توسط تیم فوتبال) 

این انتخاب دارای ۸ انتخاب  می باشد که دو مورد از آن ها را به عنوان نمونه برای شما توضیح خواهیم داد.

 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱، حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۱۵.۵ دقیقه  می باشد – بله» به این معنی می باشد که حداقل بازه ی زمانی که تیم فوتبال ۱ بدون گل بماند ۱۵.۵ دقیقه باشد.
 • انتخاب ی «تیم فوتبال ۱، حداقل دوره زمانی بدون گل کمتر از ۶۹.۵ دقیقه  می باشد – خیر» به این معنی می باشد که این اتفاق که «حداقل بازه ی زمانی که تیم فوتبال ۱ بدون گل بماند ۶۹.۵ دقیقه باشد» رخ نمی دهد.

 Lowest Scoring Half Total

 • انتخاب ی «Lowest Scoring Half Total Over 0.5» به این معنی می باشد که کم گل ترین نیمه ی بازی بالای ۰.۵ گل خواهد داشت.
 • انتخاب ی «Lowest Scoring Half Total Under 0.5» به این معنی می باشد که کم گل ترین نیمه ی بازی پایین ۰.۵ گل خواهد داشت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *