آموزش بلک جک
آموزش استراتژی های شرط بندی آموزش شرط‌بندی و پیش‌بینی اخبار

بیمه insurance در بلک جک یک چیست؟

بیمه (insurance ) در بلک جک یک مدل شرط فرعی میباشد. وقتی که بازیکن دو کارت نخست خود را دریافت نموده و کارت رو شده دیلر آس بوده، به بازیکن این اختیار داده خواهد شد که بیمه خریداری نماید تا خود را از خطر بلک‌جک شدن دست دیلر حفظ نماید. میزان شرط بیمه، نصف مبلغ […]